Участвайте в играта „BIC BTS 2019“

Настоящите Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „BIC BTS 2019“ организирана от “Ронос” ООД, ЕИК 831176328, наричано по-долу за краткост "Организатор“.

Общите условия са публикувани на www.bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket.

І. Описание на играта и условия за участие.

1. Играта „BIC BTS 2019“ се провежда в периода от 15 юни 2019 г. до 30 септември 2019 г. („Период на играта") на територията на Република България. В този период всяка фирма, желаеща да участва задължително трябва да извърши следните стъпки:

1.1       Да закупи продукти на BIC от каталога Back to school BigMarket 2019 в периода 15.06.2019 до 30.09.2019 с определената стойност, описана по-долу както следва и да достигне 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 г  спрямо сумата от вече направени поръчки на BIC за периода юни-септември BTS 2018 на същата фирма.

При покупка на  стойност 3 000 лв без ДДС  и достигане на 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 спрямо вече реализирания оборот за BTS 2018 компанията се включва в жребия за наградата 2 подаръчни ваучера от Astral Holidays на стойност всеки х 500 лв.

При покупка на  стойност 2 000 лв без ДДС  и достигане на 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 спрямо вече реализирания оборот за BTS 2018 компанията се включва в жребия за наградата 3 телевизора 32 инча.

При покупка на  стойност 1 000 лв без ДДС  и достигане на 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 спрямо вече реализирания оборот за BTS 2018 компанията се включва в жребия за наградата 5 блендера.

2. В играта могат да участват само юридически лица, компании с активен профил в bigmarket.bg и техните представители.

3.  На 14 октомври 2019 г. чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на фирмите, които печелят някоя от наградите, част от наградния фонд. Победителите ще бъдат обявени публикувани на bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket чрез публикуване на новина.

4. Наградният фонд на играта се състои от:

•          2 подаръчни ваучера от Astral Holidays на стойност 500 лв

•          3 телевизора 32 инча

•          5 блендера

5. Организаторът си запазва правото по своя преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.

Победителите нямат право да искат получаването на паричната равностойност на спечелената награда или замяната ѝ за други стоки или услуги.

Наградата се присъжда на компанията; тя не може да бъде продавана, давана или преотстъпвана на една или повече трети страни.

При публикуване на победителите се публикуват имената на юридическите лица.

6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите  юридически лица на посочен от тях адрес на територията на България, чрез куриер до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и след предоставяне на адрес за доставка.

ІІ. Съгласие с Общите условия и промени в тяхното съдържание.

7. Чрез изпълнение на описаните изисквания в т. 4, от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

8. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

9. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket чрез публикуване на новина и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването.

10. Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail e.bahmetyeva@officemarket.bg до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

III Права върху интелектуална собственост

11. Всички Участници с регистрацията си за участие изрично се съгласяват, че техни лични данни могат да се използват от Организатора за целите на настоящата игра.

IV. Ограничаване на отговорността

12. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

13. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

V. Санкции и обезщетения.

14. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави.

15. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16.“РОНОС“ ООД e aдминиcтpaтop нa лични дaнни cъглacнo приложимото бългapcĸo и европейско зaĸoнoдaтeлcтвo и ocигypявa зaщитaтa им cъглacнo Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни и cвъpзaнитe c нeгo пoдзaĸoнoви нopмaтивни aĸтoвe.

17. ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ТЕГЛЯТ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП.

18. ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИ СЕ ПАЗЯТ ДО 5 ГОДИНИ, СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ВЪРХУ СПЕЧЕЛЕНИТЕ НАГРАДИ, КАКТО И ЗА СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪНЪЧНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

19. ДАННИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЛИЦА, КОИТО СА ПРЕДОСТАВИЛИ ДАННИТЕ СИ, НО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИТЕ СИ, СЕ ИЗТРИВАТ СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА НА ДРУГО ЛИЦЕ.

20. ВСЕКИ СПЕЧЕЛИЛ ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ СИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА, ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ (ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ) И УДОСТОВЕРЕНИЕ (СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПОЛУЧЕНАТА НАГРАДА.

21. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ СИ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.

22. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ЛИЧНО НА АДРСА И ВЪВ ВРЕМЕТО, ПОСОЧЕНИ В ТОЧКА 6 ПО-ГОРЕ.

23. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК, КОЙТО ПРЕДОСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЛИЦЕНЗИРАНА КУРИЕРСКА ФИРМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА НАГРАДАТА И ПОДПИСВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА.

24. ВСЕКИ УЧАСТНИК, СПЕЧЛИЛ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛ НАГРАДА ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОПРАВКА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАТО СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРА, ЧРЕЗ ИМЕЙЛА e.bahmetyeva@officemarket.bg

25. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛАГАТ ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

26. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ ЧРЕЗ КАЧВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОСТОВЕ В INSTAGRAM ИЛИ FACEBOOK ТЕЗИ ПОСТОВЕ ЩЕ БЪДАТ ВИДНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЦИ.

27. ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

VII. Други условия

28. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

29. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

30. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

31. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

32. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

34. В играта нямат право да участват служители на „Ронос”ООД както и членове на техните семейства.

35. Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Настоящите общи условия влизат в сила, считано от 15.06.2019 г.