Всички цени са без ДДС

Рекламация

Имате право да предявите рекламация за количествени и качествени несъответствия до 24 часа от получаване на стоката, чрез попълване на формата за рекламация.

*Стока получена от логистичния център на BigMarket не подлежи на количествена и качествена рекламация.

Рекламация свързана с търговска гаранция се удовлетворява съгласно условията, посочени в гаранционната карта на съответната стока.

Рекламация на артикули с търговска гаранция, за които не е предвидено издаване на гаранционни карти, се предявяват чрез попълване на формата за рекламация.

Нашето становище и предложение за уреждане на рекламацията ще получите в законоустановения срок.

Форма за рекламация